Zaloguj się lub Zarejestruj się za darmo!
Nasi sponsorzy
Najnowsze wiadomości
Najnowsze komentarze
Kanały RSS
Icon Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdania > Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2010
Icon Z galerii...
Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2010
Data 24/02/2011 23:26  Autor Teresa  Kliknięć 4068  Język Globalny
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 CZĘŚĆ I.INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Nazwa, siedziba i adres Stowarzyszenia

Limanowska Akcja Charytatywna
34-600 Limanowa, ul. Jana Kilińskiego 11

2.Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest:
94 99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

3.Sąd prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000212400.
Data wpisu: 08.07.2004r
NIP 7371986826
REGON: 492944369

4.Dane dotyczące członków Zarządu:
Teresa Zabramny - Prezes Zarządu
Małgorzata Szura - Wiceprezes
Ewa Golińska - Wiceprezes
Rybska Dorota - Sekretarz
Bożena Kapturkiewicz - Skarbnik
Władysława Sierant - Członek Zarządu
Stanisława Juszkiewicz - Członek Zarządu
Teresa Dudziak - Członek Zarządu
Aleksandra Stachnik - Członek Zarządu
Aleksandra Malinowska - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Maria Jeż
Daniel Łącki
Władysława Szubryt

5. Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna (zwane dalej Stowarzyszeniem) posiada  osobowość prawną.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Działalność swą opiera na społecznej działalności członków oraz pracy szerokiego grona przyjaciół i wolontariuszy oraz na wsparciu finansowym instytucji i osób fizycznych.

6. Celem Stowarzyszenia jest:

   a/ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
   b/ działalność charytatywna
   c/ promocja i organizacja wolontariatu
   d/ działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
   e/ integracja ludności regionu limanowskiego,
   f/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój  przedsiębiorczości
   g/ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy  między społeczeństwami,
   h/ propagowanie aktywności udziału mieszkańców regionu limanowskiego w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym,
   i/ wspieranie kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji
   j/ działanie na rzecz polepszenia stanu zdrowotnego ludności,
   k/ pielęgnowanie tradycji regionu limanowskiego i ich propagowanie.
   l/ inspirowanie działań i współdziałanie z odpowiednimi organami w polepszaniu  stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej
  m/ edukacja społeczności lokalnych, w tym m.in., w zakresie praw i obowiązków  obywatelskich,
  n/ propagowanie i umacnianie rodziny jako podstawowej komórki społecznej  oraz chrześcijańskiej wizji rozwoju człowieka,
   o/ organizacja atrakcyjnych form wypoczynku i rekreacji,
   p/ organizacja żucia towarzyskiego członków i sympatyków Stowarzyszenia,
   q/ integracja i aktywizacja środowisk młodzieżowych,
   r/ wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 


Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:
a/ współdziałanie z władzami, instytucjami i Innymi organizacjami,
b/ wyrażanie stanowisk do projektów rozwiązań strategicznych dotyczących regionu
limanowskiego,
c/ popieranie i rozwijanie samorządności i inicjatyw lokalnych,
d/ propagowanie kultur regionalnych,
e/ współdziałanie z pokrewnymi organizacjami,
f/ występowanie z wnioskami pod adresem władz, instytucji, i organizacji,
g/ prowadzenie szerokiej akcji propagandowej wśród ludności w zakresie ochrony
zdrowia, rehabilitacji osób oraz pracy z niepełnosprawnymi
h/ zatrudnianie osób na zasadzie wolontariatu,
i/ udzielanie pomocy swoim członkom, m.in., prawnej podnoszenie kwalifikacji itp.,
j/ szeroka popularyzację wiedzy w społeczeństwie, w tym wyjaśnianie celów i zadań
Stowarzyszenia,
k/ w szczególności przez organizowanie: kursów, sympozjów, seminariów, odczytów,
pokazów, dyskusji, wystaw itp.,
l/ organizowanie i finansowanie dobroczynności, poprzez przekazywanie środków
przeznaczonych dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
m/ przekazywanie środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych
n/ prowadzenie działalności informacyjnej, poprzez wydawanie „Gazety Limanowskiej.


CZĘŚĆ II. GŁÓWNE DZIAŁANIA STATUTOWE STOWARZYSZENIA w roku 2010.

1. Formy i zakres działalności Statutowej.

a) Styczeń – zorganizowano zabawę choinkowa dla dzieci z najuboższych rodzin.
b) Luty – z inicjatywy Zdzisława Pucha, oldboy´e zorganizowali halowy turniej piłki 
 nożnej podczas którego zbierano datki na leczenie Karola.
c) Marzec – Kabaret „Pod Wydrwigroszem” przeznaczył dochód z czterech występów na pomoc 
 podopiecznych Stowarzyszenia.
d) Kwiecień - (10 kwietnia 2010 r.) w Gimnazjum im. ks. prof. Tischnera w Mszanie Górnej odbyły się rozgrywki Małopolskiej Ligi Piłki Nożnej Kobiet. Zawodniczki UKS Łostówka zebraną przy tej okazji kwotę  193.02 zł. przekazali na rzecz  naszych podopiecznych: Anetkę i Mikołajka.
e) Maj – zorganizowano charytatywny koncert „Kapele serc”- datki przeznaczono na cele 
statutowe Stowarzyszenia
f) Czerwiec – zorganizowano charytatywny turniej piłki siatkowej o „Puchar Burmistrza”. 
Dochód z turnieju przeznaczono na cele statutowe Stowarzyszenia.
g) Czerwiec – pod patronatem Urzędu Miasta zorganizowano „Festyn Rodzinny” podczas 
którego kwestowano na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.
h) Lipiec – Klub Sportowy Limanowa FORREST przekazał na rzecz naszych podopiecznych 
dzieci dochód z „wpisowego” na bieg główny „II Limanowa FOREST”
i) Sierpień – podczas dorocznych obchodów „Dni Limanowej” zbierano datki na pomoc 
w leczeniu i rehabilitacji podopiecznych naszego Stowarzyszenia.
j) Wrzesień – Bank Informacji Kredytowej z siedziba w Warszawie, przekazał na konto 
Stowarzyszenia kwotę 500 tyś zł stanowiącą pomoc rodzinom poszkodowanym osuwiskiem
w Kłodnem.
k) Grudzień – z okazji „mikołajek” zakupiono upominki, które „św. Mikołaj” wręczył 
podopiecznym odwiedzając ich w domach.
l) W ciągu całego roku Stowarzyszenie występowało do różnych Instytucji, prywatnych Firm 
oraz młodzieży szkolnej z „Apelem o pomoc w finansowaniu leczenia podopiecznych
Stowarzyszenia.
m) Do akcji zbiórki funduszów na leczenie podopiecznych Stowarzyszenia, włączyli się 
redaktorzy „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego” oraz „Super Expresu”, którzy
na łamach tych gazet publikowali artykuły dotyczące problemów z jakimi borykają się
nasi chorzy podopieczni.Odzew czytelników był poruszający, a dokonane przez nich
wpłaty znacznie zasiliły konto Stowarzyszenia i przeznaczone zostały przeznaczone
na leczenie i rehabilitację podopiecznych.
n) W roku 2010 otrzymano z Banku Żywności 93 tony art. Spożywczych, które przekazano
najuboższym rodzinom z powiatu Limanowa.
o) W ciągu 2010 roku Stowarzyszenie sfinansowało lub dofinansowało podopiecznym: 
- turnusy rehabilitacyjne w Truskawcu
- zabiegi i leczenie w szpitalach w kraju i za granicą
- przystosowanie pomieszczeń dla niepełnosprawnego Mateusza
- zabiegi rehabilitacyjne w kraju
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego
- zakup lekarstw i środków opatrunkowych
- udzielono jednorazowych zapomóg finansowych osobom nie objętych stałą pomocą


W ramach działalności gospodarczej, Stowarzyszenie wydaje „Gazetę Limanowską”, której koszt  finansowany jest z opłat za umieszczenie w niej reklam i ogłoszeń. „Gazeta Limanowska” redagowana jest przez członków i Przyjaciół Stowarzyszenia. W gazecie zamieszczane są artykuły dotyczące bieżących wydarzeń w naszym mieście, historyczne wspomnienia mieszkańców, opinie osób goszczących w naszych stronach.Szeroko opisywane są sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia. Czytelnicy „Gazety Limanowskiej” chętnie odpowiadają na wszelkie apele dotyczące
pomocy finansowej dla naszych chorych podopiecznych. Dowodem tego są wpływające na konto  Stowarzyszenia darowizny finansowe z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację dzieci, objętych naszą opieką. Stowarzyszenie posiada stronę internetową www.lach.limanowa.eu , na której umieszczane są wszystkie informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.

2. Przychody i koszty działalności.

Przychód Źródło Koszty
1.077.998,26 OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 773.832,22
0,00 Składki członkowskie
1.077.998,26 Działalność statutowa nieodpłatna 773.832,22
pożytku publicznego
105.076,94 1% podatku od osób fizycznych
99.817,45 Darowizny pieniężne od osób fizycznych, firm
368.296,89 Towary z Banku Żywności 368.296,89
500.000,00 Bank Informacji Kredytowej
4.806,98 Pozostałe przychody działalności operacyjnej
Pozostałe koszty działalności operacyjnej 405.535,33
7.891,85 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 8.077,32
7.891,85 Skład, druk i sprzedaż Gazety Limanowskiej 8.077,32
1.085.890,11 RAZEM 781.909,543. Informacja o poniesionych kosztach.

a) realizacja celów statutowych 773.832,22 zł
w tym ;
• Wydane towary z Banku żywności 368.296,89 zł
• Koszty leczenia podopiecznych 73.509,93 zł
• Jednorazowe zapomogi 5.789,80 zł
• Transport żywności 5.978,00 zł
• Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby
niepełnosprawnego Mateusza 6.400,00 zł
• Wydatki na rzecz dzieci (sierot) Kowalskich 8.600,00 zł
• Przekazane środki na rzecz poszkodowanych
w Kłodnem 265.537,71 zł
• Zabawa choinkowa dla najuboższych dzieci 655,58 zł
• Upominki dla podopiecznych z okazji św. Mikołaja 1.385,34 zł
• Koszty administracyjne 4.640,77 zł
• Koszty organizacji imprez charytatywnych 33.038,20 zł

b) działalność gospodarcza 8.077,32 zł
w tym:
• koszty administracyjne 390,32 zł
• druk Gazety Limanowskiej 5.807,20 zł
• umowa o dzieło ( skład gazety i reklamy) 1.879,80 zł


CZĘŚĆ III. INFORMACJE DODATKOWE.
1.Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych i nie wypłaca wynagrodzenia.
2.Stowarzyszenie założyło lokaty pieniężne, na której zdeponowano pieniądze zebrane na pomoc  dzieciom (sierotom) Kowalskim, środki na pomoc rodzinom z Kłodnego, środki pieniężne Stowarzyszenia.  
3.Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało akcji, obligacji ani nieruchomości.
4.Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.
5.Wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujęto we właściwych sprawozdaniach finansowych..
6.Stowarzyszenie na dzień 31 grudzień 2010 zobowiązań podatkowych nie posiada.  W roku obrachunkowym, Stowarzyszenie zobowiązane jest do składania dokumentów: CIT 8 i 8/0.
7.W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie zostało poddane kontroli przez Kontrolera Agencji  Rynku Rolnego, która dotyczyła prawidłowości wydawania żywności przywożonej z Banku Żywności w Krakowie. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Limanowa 2011-02-07 Zarząd

Teresa Zabramny - Prezes Zarządu
Małgorzata Szura - Wiceprezes
Ewa Golińska - Wiceprezes
Dorota Rybska - Sekretarz
Bożena Kapturkiewicz - Skarbnik
Władysława Sierant - Członek Zarządu
Stanisława Juszkiewicz - Członek Zarządu
Teresa Dudziak - Członek Zarządu
Aleksandra Stachnik - Członek Zarządu
Aleksandra Malinowska - Członek zarządu


SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna
z siedzibą w Limanowej
za rok obrotowy 2010CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.


1.Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna zarejestrowana jest w Sadzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000212400.
Data wpisu: 08.07.2004r
NIP 7371986826
REGON: 492944369
Stowarzyszenie od 28.IX.2008r posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Siedziba Stowarzyszenia: 34-600 Limanowa, ul. Jana Kilińskiego 11


Dane dotyczące członków Zarządu:
Teresa Zabramny - Prezes Zarządu
Małgorzata Szura - Wiceprezes
Ewa Golińska - Wiceprezes
Dorota Rybska - Sekretarz
Bożena Kapturkiewicz - Skarbnik
Władysława Sierant - Członek Zarządu
Stanisława Juszkiewicz - Członek Zarządu
Teresa Dudziak - Członek Zarządu
Aleksandra Stachnik - Członek Zarządu
Aleksandra Malinowska - Członek Zarządu


2.Celem działania Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna jest: prowadzenie  działalności oświatowo - kulturalnej, charytatywno opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wszelkiego rodzaj działalności pożytku publicznego.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą poprzez wydawanie i sprzedaż „Gazety Limanowskiej”
3.Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.
4.Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji
działalności.
5.Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie księgi rachunkowej prowadzonej  w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 1/2004 Prezesa Zarządu Stowarzyszenia z dnia 20.06.2004r określającego:
a/ sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,
b/ zasady ustalania roku obrachunkowego
c/ podstawę prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym plan kont
Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się przepisy określone w ustawie o rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości:

1) Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych
2) Majątek obrotowy Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne oraz towary. Towary oraz środki pieniężne wykazane są w wartości nominalne, wyrażone w złotówkach.
3) Pasywa Stowarzyszenia, tj. kapitał (fundusz) statutowy, zobowiązania  krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe wykazane są w wartości nominalnej.
4) Jednostka (Stowarzyszenie) sporządziła bilans w wersji uproszczonej, natomiast rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.


CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.

Działalność statutowa
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2010r.

1.Środki pieniężne ogółem: 160.295,53 zł, w tym:
- rachunek bieżący - 139.984,54 zł
- rachunek pomocnicze Michała - 718,32 zł
- lokaty dzieci Kowalskich - 18.070,67 zł
- kasa - 842,37 zł
- rachunek walutowy w PLN - 679,63 zł


2.Ogółem przychody: 1.077.998,26 zł w tym:

• Towary z Banku Żywności 368.296,89 zł
• 1% podatku od osób fizycznych 105.076,94 zł
• Darowizna Banku Informacji Kredytowej
na rzecz poszkodowanych osuwiskiem w Kłodnem 500.000,00 zł
• Darowizny pieniężne od osób fizycznych i firm 99.817,45 zł
• Przychody finansowe 4.806,98 zł


3. Koszty ogółem: 773.832,22 zł w tym:

• Wydane towary z Banku żywności 368.296,89 zł
• Koszty leczenia podopiecznych 73.509,93 zł
• Jednorazowe zapomogi 5.789,80 zł
• Transport żywności 5.978,00 zł
  • Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń  na potrzeby niepełnosprawnego Mateusza 6.400,00 zł
• Wydatki na rzecz dzieci (sierot) Kowalskich 8.600,00 zł
  • Przekazane środki na rzecz poszkodowanych  w Kłodnem 265.537,71 zł
• Zabawa choinkowa dla najuboższych dzieci 655,58 zł
• Upominki dla podopiecznych z okazji św. Mikołaja 1.385,34 zł
• Koszty administracyjne 4.640,77 zł
• Koszty organizacji imprez charytatywnych 33.038,20 zł


4. Środki pieniężne na r-kach bankowych na dzień 31.12.2010r.– 504.587,42 zł

Działalność gospodarcza


I.Saldo na dzień 01.01.2010r. – 1.412,82 zł
Ogółem przychody : 7.891,85 zł
w tym: - z reklam i ze sprzedaży gazet 7.891,85zł

Wydatki ogółem : 8.202,32 zł
w tym :
- koszty administracyjne 390,32 zł
- druk Gazety Limanowskiej 5.807,20 zł
- umowa o dzieło (skład gazety i reklamy) 1.879,80 zł
- należności 125,00 zł

II. Środki pieniężne na r-ku bankowym na dzień 31.12.2010r. – 1.102,35 zł

STAN KONT PODOPIECZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

Imię i nazwisko Koszty leczenia
w 2010 roku
Stan konta na
31.12.2010 r.
Weronika Bukowiec 1 935,03 30 161,88
Dzieci Kowalskie 8 600,00 11 694,99
Małgosia Dziedzic 2 718,00 5 378,91
Tomasz Sipak 5 405,01 0,00
Julia Żołna 14 260,55 13 936,32
Diana Niebylska 1 760,00 39 495,81
Anetka Gierczyk 3 091,00
w tym 1 527 zł koszt podróży do Truskawca
11 425,40
Wiktoria Biedroń 2 300,75 546,75
Mateusz Kunicki 8 167,95
w tym 6 400,00 zł  koszt adaptacji łazienki 
872,05
Michał Szura 1 688,28 951,64
Maciej Wójtowicz 6 000,00 0,00
Kasia Gorczowska 1 527,63 8 096,58
Mikołaj Janik 24 276,54
w tym 21 667,54 zł  koszt podróży i leczenie w Truskawcu
19 038,92
Karol Król 1 692,13 2 246,17
Jacek Niedbach 500,00 5 235,00III. WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2010

W okresie rozliczeniowym, Stowarzyszenie na działalności statutowej uzyskało wynik
dodatni, to jest przychody z działalności były wyższe od kosztów o kwotę 304.166,04 zł.
Na działalności gospodarczej poniesiono stratę w kwocie 185,47 zł.
Ogółem, na całokształcie działalności wypracowano zysk w kwocie 303.980,57 zł.

Zysk w kwocie 108.889,28 zł – przeznaczony zostanie na cele statutowe.


Limanowa 2011-02-04

Zarząd

Teresa Zabramny - Prezes Zarządu
Małgorzata Szura - Wiceprezes
Ewa Golińska - Wiceprezes
Dorota Rybska - Sekretarz
Kapturkiewicz Bożena - Skarbnik
Władysława Sierant - Członek Zarządu
Stanisława Juszkiewicz - Członek Zarządu
Teresa Dudziak - Członek Zarządu
Aleksandra Stachnik - Członek Zarządu
Aleksandra Malinowska - Członek Zarządu

(nazwa jednostki) na dzień 31.12.2010 REGON 492944369


 
kliknij w obrazek aby go powiększyć!


Rachunek wyników

31.12.2010
Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni Kwota za bieżący
rok obrotowy rok obrotowy


kliknij w obrazek aby go powiększyć!
Brak komentarzy.
Limanowska Akcja Charytatywna, ul. Zygmunta Augusta 10, 34-600 Limanowa | Teresa Zabramny
Bank Spółdzielczy w Limanowej 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 | KRS 0000212400

Based on engine MemHT Portal - PolishPack, GNU/GPL | © Limanowska Akcja Charytatywna.