Zaloguj się lub Zarejestruj się za darmo!
Nasi sponsorzy
Najnowsze wiadomości
Najnowsze komentarze
Kanały RSS
Icon Strona główna > Sprawozdania > Sprawozdania > Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2008
Icon Z galerii...
Sprawozdanie z działalności statutowej za rok 2008
Data 16/07/2009 17:01  Autor Stowarzyszenie LACH  Kliknięć 2385  Język Globalny
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna
za okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r.

CZĘŚĆ I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa, siedziba i adres Stowarzyszenia
Limanowska Akcja Charytatywna 
34-600 Limanowa, ul. Jana Kilińskiego 11


2. Podstawowym przedmiotem działalności wg PKD jest: 
94 99 Z Działalnośc pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

3. Sąd prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000212400.
Data wpisu: 08.07.2004r
NIP 7371986826
REGON: 492944369

4. Dane dotyczące członków Zarządu:
 • Teresa Zabramny - Prezes Zarządu
 • Małgorzata Szura - Wiceprezes
 • Ewa Golińska - Wiceprezes
 • Rybska Dorota - Sekretarz
 • Bożena Kapturkiewicz - Skarbnik
 • Władysława Sierant - Członek Zarządu
 • Stanisława Juszkiewicz - Członek Zarządu
 • Teresa Dudziak - Członek Zarządu
 • Biedroń Grzegorz - Członek Zarządu
 • Aleksandra Malinowska - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Maria Jeż
Daniel Łącki
Władysława Szubryt5. Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna (zwane dalej Stowarzyszeniem) posiada osobowość prawną. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju. Działalność swa opiera na społecznej działalności członków oraz pracy szerokiego grona Przyjaciół i wolontariuszy oraz na wsparciu finansowym instytucji i osób fizycznych.

6. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 2. działalność charytatywna
 3. promocja i organizacja wolontariatu
 4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. integracja ludności regionu limanowskiego,
 6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój przedsiąbiorczości
 7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy między społeczeństwami,
 8. propagowanie aktywności udziału mieszkańców regionu limanowskiego w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym,
 9. wspieranie kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji
 10. działanie na rzecz polepszenia stanu zdrowotnego ludności,
 11. pielęgnowanie tradycji regionu limanowskiego i ich propagowanie.
 12. inspirowanie działań i współdziałanie z odpowiednimi organami w polepszaniu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej
 13. edukacja społeczności lokalnych, w tym m.in., w zakresie praw i obowiązków obywatelskich,
 14. propagowanie i umacnianie rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz chrześcijańskiej wizji rozwoju człowieka,
 15. organizacja atrakcyjnych form wypoczynku i rekreacji,
 16. organizacja życia towarzyskiego członków i sympatyków Stowarzyszenia,
 17. integracja i aktywizacja środowisk młodzieżowych,
 18. wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez: 
 1. współdziałanie z władzami, instytucjami i Innymi organizacjami,
 2. wyrażanie stanowisk do projektów rozwiązań strategicznych dotyczących regionu limanowskiego,
 3. popieranie i rozwijanie samorządności i inicjatyw lokalnych,
 4. propagowanie kultur regionalnych,
 5. współdziałanie z pokrewnymi organizacjami,
 6. występowanie z wnioskami pod adresem władz, instytucji, i organizacji,
 7. prowadzenie szerokiej akcji propagandowej wśród ludności w zakresie ochrony zdrowia, rehabilitacji osób oraz pracy z niepełnosprawnymi
 8. zatrudnianie osób na zasadzie wolontariatu,
 9. udzielanie pomocy swoim członkom, m.in., prawnej podnoszenie kwalifikacji itp., 
 10. szeroka popularyzacja wiedzy w społeczeństwie, w tym wyjaśnianie celów i zadań Stowarzyszenia, 
 11. w szczególności przez organizowanie: kursów, sympozjów, seminariów, odczytów, pokazów, dyskusji, wystaw itp.,
 12. organizowanie i finansowanie dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
 13. przekazywanie środków na rehabilitacją osób niepełnosprawnych
 14. prowadzenie działalności informacyjnej, poprzez wydawanie „Gazety Limanowskiej.

CZĘŚĆ II. GŁÓWNE DZIAŁANIA STATUTOWE STOWARZYSZENIA.

 1. 31 stycznia zapłacono 800.00 zł. za transport karetkł chorego Mateusza Kunickiego do Truskawca.
 2. 1 marca wystąpił Kabaret „PAKA”, który przeznaczył dochód ze sprzedaży biletów w kwocie 6.247,00zł na leczenie podopiecznych Stowarzyszenia.
 3. 14 maja Kabaret „Pod Wydrwigroszem” wystąpił na rzecz chorych podopiecznych Stowarzyszenia, przekazując na ten cel dochód ze sprzedaży biletów w kwocie 10.965,00 złotych.
 4. 8 czerwca zorganizowano festyn na rzecz Maćka Wójtowicza. Dochód z imprezy wyniósł 8.693,59 złotych. W dniach 03 - 15 grudnia 2008 roku, Maciek przebywał w klinice w Truskawcu, gdzie poddany został zabiegom rehabilitacyjnym. Koszt rehabilitacji w kwocie 7.246,10 zł został pokryty z funduszy zebranych podczas festynu na rzecz Maćka. 17 czerwca przekazano kwotę 7.492,40 złotych na rehabilitacje Mateusza Kunickiego w Truskawcu.
 5.  W lipcu Burmistrz Miasta Limanowa przekazał dla dzieci Kowalskich mieszkanie kwaterunkowe.
 6. Z funduszy zebranych dla dzieci – sierot Kowalskich, przekazano kwotę 7.000,00 zł na remont mieszkania. 
 7. W dniach 17 – 18 sierpnia podczas dorocznych obchodów „Dni Limanowej” zorganizowano loterię oraz kwestę na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Dochód z imprezy wyniósł 6.835,00 z?.
 8. 30 sierpnia pod hasłem „Zakończenie wakacji”, zorganizowano koncert charytatywny oraz kwestę na rzecz niepełnosprawnej Małgosi Dziedzic. Dochód z imprezy w kwocie 4.797,00 złotych przekazano na rehabilitacje Małgosi.
 9. W listopadzie, z funduszu statutowego Stowarzyszenia, przekazano kwotę 3.000,00 zł na rehabilitację pracownicy Starostwa Powiatowego Pani Kazimiery Ciuła, która uległa wypadkowi.
 10. We wrześniu na stronie internetowej Stowarzyszenia ogłoszono akcję pod hasłem „S.O.S. dla Weroniki”. Celem akcji było zebranie funduszy na kolejną już operację serca 5-letniej Weroniki Bukowiec, która miała być przeprowadzona w szpitalu klinicznym w Monachium. Do końca 2008 roku zebrano kwotę 44.862,85 zł. Na operację, która została przeprowadzona w pierwszych dniach stycznia 2009 roku, przekazano kwotę 42.543,76 zł.
 11. W miesiącach: luty, czerwiec i sierpień, przekazano łącznie kwotę 6.800,00 zł na leczenie i rehabilitację Michała Szury. Michał leczony jest w szpitalu klinicznym w Hamburgu.


W ramach działalności gospodarczej, Stowarzyszenie wydaje „Gazetę Limanowską”, której koszt finansowany jest z opłat za umieszczenie w niej reklam i ogłoszeń. „Gazeta Limanowska” redagowana jest przez członków i Przyjaciół Stowarzyszenia. W gazecie zamieszczane są artykuły dotyczące bieżących wydarzeń w naszym mieście, historyczne wspomnienia mieszkańców, opinie osób goszczących w naszych stronach.
Szeroko opisywane są sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia. Czytelnicy „Gazety Limanowskiej” chętnie odpowiadaja na wszelkie apele dotyczące pomocy finansowej dla naszych chorych podopiecznych. Dowodem tego są wpływające na konto Stowarzyszenia darowizny finansowe z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitacje dzieci, objętych nasza opieką.

Stowarzyszenie posiada stroną internetową www.lach.limanowa.eu, na której umieszczane są wszystkie informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.

CZĘŚĆ III. INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych i nie wypłaca wynagrodzenia.
 2. Stowarzyszenie założyło jedną lokatę pieniężną, na której zdeponowano pieniądze zebrane na pomoc dzieciom (sierotom) Kowalskim. 
 3. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, nie nabywało akcji, obligacji ani nieruchomości.
 4. Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych.
 5. Wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujęto we właściwych sprawozdaniach finansowych.
 6. Stowarzyszenie na dzień 31 grudzień 2008 zobowiązań podatkowych nie posiada. 
 7. W roku obrachunkowym, Stowarzyszenie zobowiązane jest do składania dokumentów: CIT 8 i 8/0.
 8. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie zostało poddane kontrolom zewnętrznym. 

Limanowa 15.03.2009 Zarząd

Teresa Zabramny - Prezes Zarządu
Małgorzata Szura - Wiceprezes 
Ewa Golińska - Wiceprezes 
Dorota Rybska - Sekretarz
Bożena Kapturkiewicz - Skarbnik 
Władysława Sierant - Członek Zarządu 
Stanisława Juszkiewicz - Członek Zarządu 
Teresa Dudziak - Członek Zarządu 
Biedroń Grzegorz - Członek Zarządu
Aleksandra Malinowska - Członek Zarządu
Brak komentarzy.
Limanowska Akcja Charytatywna, ul. Zygmunta Augusta 10, 34-600 Limanowa | Teresa Zabramny
Bank Spółdzielczy w Limanowej 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 | KRS 0000212400

Based on engine MemHT Portal - PolishPack, GNU/GPL | © Limanowska Akcja Charytatywna.