Zaloguj się lub Zarejestruj się za darmo!
Nasi sponsorzy
Najnowsze wiadomości
Najnowsze komentarze
Kanały RSS
Icon Strona główna > Gazeta Limanowska > Rok 2009 > Gazeta Limanowska - Ogłoszenie!
Icon Z galerii...
Gazeta Limanowska - Ogłoszenie!
Data 17/07/2009 17:59  Autor Teresa  Kliknięć 4156  Język Globalny

STAROSTA LIMANOWSKI

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
do
kierowania krytą pływalnią w Limanowej

 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne: 

Wymagania niezbędne:

·          wykształcenie wyższe,  

·          co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy w zarządzaniu

obiektem  sportowym, krytą pływalnią, klubem sportowym lub wykonywanie przez co najmniej

trzy lata  działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,

·          znajomość zagadnień z zakresu: finansów publicznych, prawa zamówień publicznych,

gospodarki nieruchomościami, funkcjonowania samorządu powiatowego, znajomość procedur

pozyskiwania środków pozabudżetowych,

·          umiejętność kierowania zespołem pracowników, zdolności organizacyjno-menedżerskie,

·          spełnienie  wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagania dodatkowe:
Znajomość przepisów prawa w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony danych osobowych,   ochrony informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury do kierowania krytą pływalnią w Limanowej:

·          prowadzenie właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektu

·          organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu placówkom oświatowym, zakładom pracy instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe,

·          prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu,

·          utrzymanie w sprawności urządzeń, sprzętu oraz środków trwałych na obiekcie,

·          bieżące zaopatrzenie obiektu w materiały i środki niezbędne do właściwej eksploatacji,

·          sporządzanie właściwych analiz i zestawień z działalności pływalni,

·          wykonywanie zaleceń: PIP, SANEPID-u, WOPR, straży pożarnej odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku obiektu

·          zabezpieczenie mienia oraz właściwego stanu sanitarnego pływalni,

·          szczegółowy zakres zadań na stanowisku określi zakres czynności.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

·          pisemną koncepcję funkcjonowania krytej pływalni w Limanowej

·          podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem do korespondencji, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ( list motywacyjny, CV )

·        dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (kserokopie),

·          świadectwo pracy  z poprzednich miejsc pracy,

·          inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

·          oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

·          oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury do kierowania krytą pływalnią w Limanowej” w Kancelarii Ogólnej, Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, do dnia  2 listopada 2010 r.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną.

Zastrzega się prawo nie skorzystania ze złożonych ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami w zakresie przyjmowania dokumentów aplikacyjnych jest pani Anna  Szafrańska – inspektor ds. kadr i szkolenia w Starostwie Powiatowym w Limanowej,  tel. 18  3375-807.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami w zakresie udzielania informacji dot. Krytego basenu jest pan Stanisław Gorczowski  - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego

i Infrastruktury tel. 18 3337-906.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  Nr 133, poz. 883 ze zm.)” jednocześnie informuje, iż kandydat wybrany w drodze konkursu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

 

Uprzejmie informujemy, że nie będziemy zwracać nadesłanych ofert.

 
 
Brak komentarzy.
Limanowska Akcja Charytatywna, ul. Zygmunta Augusta 10, 34-600 Limanowa | Teresa Zabramny
Bank Spółdzielczy w Limanowej 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 | KRS 0000212400

Based on engine MemHT Portal - PolishPack, GNU/GPL | © Limanowska Akcja Charytatywna.