Zaloguj się lub Zarejestruj się za darmo!
Nasi sponsorzy
Najnowsze wiadomości
Najnowsze komentarze
Kanały RSS
Icon Strona główna > Statut
Icon Z galerii...
Icon statut
 
   Statut Stowarzyszenia
 
 

STATUT STOWARZYSZENIA
„LIMANOWSKA AKCJA CHARYTATYWNA”

TEKST JEDNOLITY

Uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami NWZ nr 1/2008 z dnia 01.08.2008r,
oraz WZ nr 4/W/2011 z dnia 17.02.2011 r. oraz uchwałą WZ nr 14/2012 z dnia 14.06.2012 r. oraz uchwałą WZ nr 12/2015 z dnia 29.06.2015 r.
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1

 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę „Limanowska Akcja Charytatywna” zwane dalej
      Stowarzyszeniem.
 2.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3.  Nazwa „Limanowska Akcja Charytatywna” jest prawnie zastrzeżona
 4.  Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
 
  § 2

Stowarzyszenie, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a  w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2003r nr 96 poz. 873 
z późniejszymi zmianami),  oraz niniejszego Statutu.
 
§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
     miasto Limanowa
2. Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony.
 
§ 4

1. Stowarzyszenie powołane jest do prowadzenia działalności oświatowo - kulturalnej,
   charytatywno opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, ochrony zdrowia,
   pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich Członków.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
 
§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych
§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
   o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich
   decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów
   członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 8

Celem Stowarzyszenie jest:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 2. działalność charytatywna
 3. promocja i organizacja wolontariatu
 4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. integracja ludności regionu limanowskiego,
 6. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój
     przedsiębiorczości
 7. działanie na rzecz integracji europejskiej  oraz rozwijanie współpracy między    
     społeczeństwami,
 8. propagowanie aktywności udziału mieszkańców regionu limanowskiego
     w życiu społecznym,gospodarczym, kulturalnym,
 9. wspieranie kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji
10. działanie na rzecz polepszenia stanu zdrowotnego ludności,
11. pielęgnowanie tradycji regionu limanowskiego i ich propagowanie.
12. inspirowanie działań i współdziałanie z odpowiednimi organami
     w polepszaniu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w zakresie
     przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej
13. edukacja społeczności lokalnych, w tym m.in., w zakresie praw i obowiązków
     obywatelskich,
14. propagowanie i umacnianie rodziny jako podstawowej komórki społecznej
     oraz chrześcijańskiej wizji rozwoju człowieka,
15. organizacja atrakcyjnych form wypoczynku i rekreacji,
16. organizacja życia towarzyskiego Członków i Sympatyków Stowarzyszenia,
17. integracja i aktywizacja środowisk młodzieżowych,
18. wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 
§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:
 1. współdziałanie z władzami, instytucjami i Innymi organizacjami,
 2. wyrażanie stanowisk do projektów rozwiązań strategicznych dotyczących
     regionu limanowskiego,
 3. popieranie i rozwijanie samorządności i inicjatyw lokalnych,
 4. propagowanie kultur regionalnych,
 5. współdziałanie z pokrewnymi organizacjami - także zagranicznymi,
 6. występowanie z wnioskami pod adresem władz, instytucji, i organizacji,
 7. prowadzenie szerokiej akcji propagandowej wśród ludności w zakresie ochrony
     zdrowia, rehabilitacji osób oraz pracy z niepełnosprawnymi
 8.  zatrudnianie osób na zasadzie wolontariatu,
 9.  udzielanie pomocy swoim Członkom, m.in., prawnej podnoszenie kwalifikacji itp., oraz
      osobom spoza Stowarzyszenia oczekującym pomocy,
10. szeroką popularyzację wiedzy w społeczeństwie, w tym wyjaśnianie celów i zadań
      Stowarzyszenia,     
11. w szczególności przez organizowanie: kursów, sympozjów, seminariów, odczytów,
     pokazów, dyskusji, wystaw itp.,
12. organizowanie i finansowanie dobroczynności, poprzez przekazywanie środków
     przeznaczonych dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
13. przekazywanie środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych
14. prowadzenie działalności informacyjnej, poprzez wydawanie „Gazety Limanowskiej”

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10

  1.  Członkami Stowarzyszenia mogą osoby fizyczne i prawne.
  2.  Osoba prawna może być jedynie Członkiem wspierającym Stowarzyszenia
 
§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1/ członków zwyczajnych
  2/ członków wspierających
  3/ członków honorowych
§ 12

1.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
     zdolność do czynności prawych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca jego
     cele, kierująca się w swoim  życiu wartościami chrześcijańskimi oraz chcąca pracować
     dla dobra i rozwoju regionu limanowskiego.
2.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która – obok spełnienia
     wymogów z ust. 1 – jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która
     zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczową. Osoba prawna działa  
     w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela
3.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
     wybitny  wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, lub w inny szczególny sposób 
     wniosła dla niego zasługi.
4.  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd 
     Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji, po dokonaniu rekomendacji 
     przez co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.
5.  Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje przez Walne 
     Zebranie Członków, na wniosek Zarządu
6.  Cudzoziemcy, zamieszkujący poza granicami kraju, mogą być członkami wspierającymi
     lub honorowymi Stowarzyszenia. Przepisy ust. 2 do 5 stosuje się odpowiednio.
 
§ 13

1.   Członek zwyczajny ma m.in., prawo do:
1/   czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2/   uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z prawem głosu
3/   zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
4/   korzystania z urządzeń, świadczeń i innej pomocy Stowarzyszenia
5/   zaskarżania do walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu o skreśleniu go z listy
     członków lub orzeczeniu o wykluczeniu  ze Stowarzyszenia.

2.   Członek zwyczajny jest zobowiązany m.in., do:
1/   aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2/   przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3/   przestrzegania etyki członka Stowarzyszenia,
4/   
Opłaty członkowskie należy realizować do końca pierwszego kwartału każdego roku.
      Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje wstrzymanie realizacji przedkładanych
      przez zainteresowanych rachunków.
 
 
§ 14

1.  Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w  § 13 ust.1 pkt 3-5
2 . Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym
     w statutowych władzach Stowarzyszenia
3.  Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
     z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów
     i uchwał władz Stowarzyszenia
4.  Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich
 

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka wspierającego,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów, zasad etycznych,
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
5) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia która członkostwo nadała.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który jest obowiązany zawiadomić Członka o podjęciu przez Zarząd uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu, wskazując mu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie do 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania na najbliższym Walnym Zebraniu Członków – członek Stowarzyszenia jest zawieszony w swoich prawach. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Do osób którym odmówiono członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
4. Członek Stowarzyszenia może zostać również wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia faktu nieusprawiedliwionego uchylania się od płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio § 15 ust. 2 Statutu.
 
Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna
§ 17


1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się 
    w  głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
    połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
    w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
    ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 
§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Walne Zebranie Członków
 
§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
    1/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
    2/ z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. o miejscu terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14
     dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
    przy obecności:
    1/ w pierwszym terminie – co najmniej połowy  członków zwyczajnych  Stowarzyszenia,
    2/ w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później – bez
        względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 
§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, natomiast
   sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w § 17 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według przyjętego przez siebie porządku obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
    sekretarz, wybrani w głosowaniu jawnym z grona składu Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  może odbywać się w każdym czasie –
    w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  zwołuje Zarząd:
    1/ z własnej inicjatywy
    2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej
    3/ na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
    winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia)
    odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi wraz z przedstawieniem proponowanego
    porządku obrad.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których
    zostało zwołane.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności następujące sprawy:
 1/ określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2/ uchwalanie Statutu i jego zmian,
 3/ uchwalanie budżetu,
 4/ wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
 5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6/ udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 7/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień
     od tych składek i świadczeń,
 8/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
     i jego władze
 9/ podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10/ rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał i orzeczeń Zarządu,
11/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
12/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 (siedmiu) członków; w tym: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika wybieranych ze składu członków Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu. Członkiem Zarządu nie może być 
osoba należąca do innej fundacji lub stowarzyszenia.
2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest oddzielnie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności połowy składu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Pozostałych Członków Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera łącznie głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwołanym przez Prezesa Zarządu nie później niż w trzecim dniu roboczym od dnia Walnego Zebrania, Zarząd wybiera spośród siebie  2 Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza oraz dwóch Członków Zarządu.
5. Odwołanie członków Zarządu odbywa się odpowiednio w trybie określonym w ust. 
    2, 3  i 4 § 22 Statutu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
7. Decyzje w sprawach majątkowych Zarząd podejmuje w formie uchwał. Dla ważności uchwał Zarządu w sprawach majątkowych, wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów członków Zarządu przy obecności co najmniej połowy jego składu osobowego.
 
§ 23
Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje jego pracami i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 31 Statutu.
 
§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1) realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia
  3) ustalanie budżetu i preliminarzy dochodów i wydatków,
  4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  5) podejmowanie decyzji w sprawach nabycia i zbycia majątku nieruchomego
      i ruchomego,
  6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
  7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

Komisja Rewizyjna

§ 25

  1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołana do sprawowania kontroli
      nad jego działalnością.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych łącznie przez Walne Zebranie
      Członków w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy składu członków
      zwyczajnych Stowarzyszenia.
  3. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona:
      przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
    we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
    służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
    kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
    wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
    Statystycznego za rok poprzedni,
§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrolowanie działalności zarządu Stowarzyszenia,
2)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
       i lustracji
3)    rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy  członkami Zarządu a pozostałymi
       członkami Stowarzyszenia,
4)    orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz
       Stowarzyszenia ze Statutem
5)    prawo żądania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia
       nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków,
6)    zwołanie walnego Zebrania członków w razie nie zwołania przez Zarząd w terminie
       i trybie ustalonym przez Statut,
7)    składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
       udzielenia) absolutorium Zarządowi,
8)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 28

Członkowie komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt 6  Komisja Rewizyjna zwołuje niezwłocznie walne Zebranie Członków z zachowaniem § 19 ust. 3.
 
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30

1. Majątek i fundusze  Stowarzyszenia powstają z:
1)    składek członkowskich
2)    z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
       Stowarzyszenia
3)    dotacji
4)    darowizn, zapisów, spadków
5)    zbiórek i imprez publicznych
6)    działalności gospodarczej
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału każdego
    roku Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania
    powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową zgodnie
    z obowiązującymi przepisami.
4. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
    Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku
    publicznego
§ 31

1. Umowy, pełnomocnictwa, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz dokument
    finansowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia: prezes i skarbnik lub jeden
    z wiceprezesów i skarbnik Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub jednego
    z wiceprezesów.

§ 32
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
    do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
    członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,
    we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
    pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
    związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
    lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
    trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
    preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
    oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
    że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
    członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
    niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Rodzaje działalności Stowarzyszenia
§ 33

Stowarzyszenie prowadzi działalność:

a)  statutową nieodpłatną
b)  statutową odpłatną
§ 34

Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 
§ 35
Skreślony
 
§ 36

1.   Skreślony:
1)    skreślony
2)    skreślony
3)    skreślony
4)    skreślony
 
2.    Zakres działania statutowego nieodpłatnego obejmuje według Polskiej Klasyfikacji
       Działalności (PKD:)

1)    pozostała działalność organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych
       (94.99.Z)
2)    pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
       (88.99.Z),

3.  Zarząd określi w drodze Uchwały zakres działalności statutowej odpłatnej i statutowej
      nieodpłatnej

 
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 37

1. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu
    Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
    2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
    zwyczajnych.
2. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
    przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
    umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
    sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących likwidacji i rozwiązania Stowarzyszenia, nie uregulowanych
    w niniejszym Statucie, maja zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7
    kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79,
    poz855- z późn. zmian.)

 
Rozdział VII
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 38

Statut Stowarzyszenia oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

Limanowa, dnia 29 czerwca 2015

     Sekretarz Walnego Zebrania                                    Przewodniczący
     Dorota Rybska                                                        
Paweł Kapturkiewicz

Limanowska Akcja Charytatywna, ul. Zygmunta Augusta 10, 34-600 Limanowa | Teresa Zabramny
Bank Spółdzielczy w Limanowej 53 8804 0000 0000 0021 9718 0001 | KRS 0000212400

Based on engine MemHT Portal - PolishPack, GNU/GPL | © Limanowska Akcja Charytatywna.